Opgaven centra

Tussen de centra zijn er grote verschillen. Elk centrum heeft dan ook een eigen webpagina, zodat u over dat specifieke centrum kunt discussiëren. Wel zijn er twee algemene doelstellingen die voor de Westlandse centrumgebieden relevant zijn: ‘compact’ en ‘gemengd’. Die doelstellingen worden op deze pagina toegelicht.

Compact gebied

  • Hoe dichter publieksfuncties (winkels, horecabedrijven etc.) bij elkaar zitten hoe groter de gezamenlijke aantrekkingskracht en hoe meer passanten voor ieders deur. Meer passanten betekent dat ondernemers meer kansen hebben om iemand tot een aankoop te verleiden.
  • Publiekstrekkers zijn bepalend voor de loopstromen in een gebied. Supermarkten zijn hier in Westlandse centra het beste voorbeeld van. Maar ook functies als een bibliotheek, een winkel als Action of Hema of een terrassenplein kunnen zo’n functie vervullen. De locatie van trekkers in een centrum bepaalt voor een groot deel waar de beste locaties zijn voor alle andere functies. Hoe beter de zichtrelatie met en hoe korter de afstand tot de andere functies, hoe hoger de mate van combinatiebezoek.
  • Buiten een compact gebied kan gericht transformatie naar niet-publieke functies mogelijk worden gemaakt. Woontransformatie is daar een goed voorbeeld van. Woningbouw nabij centra voorziet in specifieke woonbehoeftes én draagt direct bij aan het draagvlak voor het centrum. De detailhandelsbestemming kan buiten het compacte gebied op termijn niet meer gewenst zijn. Dat betekent concreet dat wanneer een pand enkele jaren niet in gebruik is als winkel (bijv. door leegstand) die bestemming kan komen te vervallen.

Gemengd straatbeeld

  • Het aantal niet-dagelijkse winkels in het Westland neemt af. Die ontwikkeling is nog niet klaar, en zal waarschijnlijk zelfs versnellen door de coronacrisis. Ook de horecasector en diensten als kappers en reisbureaus krijgen nu grote klappen. Er vallen lege plekken in de centra, ook op de betere locaties. In de toekomst hebben alle commerciële publieksfuncties elkaars aantrekkingskracht nog meer nodig.
  • De traditionele, mono-functionele ‘winkelstraat’ is al lang niet meer toekomstbestendig. Er moet een grotere functiemix in de straten komen. Niet alleen ‘klassieke’ centrumfuncties (horeca, kapper, baliefuncties, etc.) kunnen hieraan bijdragen. Ook cultureel-maatschappelijke (o.a. bieb, dorpshuis, theater, muziekschool), zorg- (fysio, huisartsenpraktijk, etc.) en sportfuncties (fitness, yogastudio, etc.) zijn van meerwaarde. Die ontwikkeling is op sommige plekken ook al gaande in de centra in Westland (bijv. Plein van Welzijn in ‘s-Gravenzande, yogastudio in De Lier, gitaarschool in Honselersdijk).
  • Door nu in te zetten op een meer gemengde centrumstraat is een centrum minder kwetsbaar voor de ontwikkelingen in de winkelsector én blijven er minder leegstand en meer functies over. In de toekomst kan het centrum dan hoe dan ook haar rol als dé ontmoetingsplek voor de inwoners blijven vervullen.

Transitie in Westlandse centra

Ook in het Westland is de ontwikkeling naar meer gemengde centra al gaande. In bijna alle centrumgebieden is het aantal niet-dagelijkse winkels de afgelopen vier jaar afgenomen (met uitzondering van ‘s-Gravenzande, omdat dit in 2016 een bouwput was). In veel Westlandse centra zijn de afgelopen jaren leegkomende panden deels ingevuld door horeca en diensten. Deze ‘makkelijke’ invulling was ondertussen al wel grotendeels opgebruikt. Bovendien is de gemiddelde dienst (bijv. kapper) niet zo groot als de gemiddelde winkel. De leegstand nam daardoor op veel plekken al weer verder toe. Op sommige plekken vindt transformatie van winkelruimte naar wonen plaats (bijv. van de Kasteelestraat in ‘s-Gravenzande).

Ontwikkeling 2016-2020 van het aantal verkooppunten in de centra naar branchegroep. In Kwintsheul werd in 2016 geen centrumgebied afgebakend door dataverzamelaar Locatus, daarom ontbreekt dit centrum in deze ontwikkelingsgrafiek.

Ga naar de discussiepagina voor uw centrum!